Tak zwaną ,,prywatyzację” zawdzięczamy w równym stopniu wszystkim władzom III Rzeczpospolitej: od Leszka Balcerowicza, po rządy Jerzego Buzka, Leszka Millera, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska i pozostałych premierów oraz ministrów.

Oto podsumowane fakty niszczenia Majątku Narodowego i postępującego zniewolenia Polskiego Społeczeństwa poprzez tzw. “PRYWATYZACJĘ”.

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych, stan na dzień 30 listopada 2009 roku.

8453 – liczba przedsiębiorstw państwowych istniejących na dzień 31 grudnia 1990 roku.
5959 – liczba przedsiębiorstw państwowych objętych przekształceniami własnościowymi, w okresie od 1 sierpnia 1990 roku do końca listopada 2009 roku.
176 – liczba przedsiębiorstw państwowych istniejących na dzień 30 listopada 2009 roku.

I. Przekształcenia własnościowe dokonane w okresie od dnia 1 sierpnia 1990 roku do dnia 30 listopada 2009 roku:

– skomercjalizowano 1733 przedsiębiorstwa państwowe (29,1% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw), w wyniku czego powstało:
– 1716 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
– 17 spółek z udziałem wierzycieli na podstawie Działu III ustawy o kip (komercjalizacja z konwersją wierzytelności)
– udostępniono akcje/udziały w 1075 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, w tym w:
– 512 – poprzez wniesienie akcji/udziałów do NFI,
– 395 – poprzez prywatyzację pośrednią,
– 127 – poprzez zamianę wierzytelności na akcje/udziały w ramach BPU,
– 14 – poprzez nieodpłatne zbycie akcji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
– 9 – poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jsSP przez podmioty inne niż Skarb Państwa i państwowe osoby prawne,

– zaakceptowano 2303 wnioski o prywatyzację bezpośrednią (38,6% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw;
– 18 – w innym trybie,

– 2215 przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych bezpośrednio wykreślono z rejestru przedsiębiorców;

– nie wyrażono sprzeciwu wobec 1923 wniosków o likwidację z powodu złej kondycji finansowej w trybie art. 19 ustawy o pp (32,3% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw;

– 1124 przedsiębiorstwa państwowe wykreślono z rejestru przedsiębiorców po zakończonej likwidacji.

II. Przekształcenia własnościowe dokonane w okresie styczeń 2009 roku – listopad 2009 roku:

– skomercjalizowano 36 przedsiębiorstw państwowych oraz 1 jednostkę badawczo-rozwojową, w tym w miesiącu listopadzie 2009 roku skomercjalizowano 1 przedsiębiorstwo państwowe – Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu;

– zbyto pierwsze pakiety akcji/udziałów w 14 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, w tym w miesiącu listopadzie 2009 roku w 2 spółkach:
– Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi Sp. z o.o. – 85% akcji, inwestor: PROMETEON Marcin Klimaszewski,
– Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o. – 85% udziałów, inwestor: Marian Czesak;

– w 74 spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa kontynuowano prywatyzację poprzez zbycie kolejnych pakietów akcji/udziałów, w tym w listopadzie 2009 roku w 6 następujących spółkach:
– Banku Handlowym w Warszawie S.A. – 2,49% akcji, sprzedaż akcji na rynku regulowanym, prywatyzacja zakończona,
– Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego MIŃSK MAZOWIECKI S.A. w Mińsku Mazowieckim – 25,31% akcji, inwestor: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, prywatyzacja zakończona,
– Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A w Jarocinie – 5,8% akcji, inwestor: ABENE (Szwecja), prywatyzacja zakończona,
– EXIDE TECHNOLOGIES S.A. w Poznaniu – 2,69% akcji, inwestor: ETHE, EXIDE TRANSPORTATION HOLDING EUROPE S.L (Hiszpania), prywatyzacja zakończona,
– PGE Elektrowni Opole S.A. w Brzeziu k/Opola – 16% akcji, inwestor: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
– PGE Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni –16% akcji, inwestor: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

– zaakceptowano 6 wniosków o prywatyzację bezpośrednią;
5 przedsiębiorstw sprywatyzowanych bezpośrednio wykreślono z rejestru przedsiębiorców;
wobec 8 wniosków o likwidację przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ekonomicznych Minister Skarbu Państwa nie wyraził sprzeciwu;
po zakończonej likwidacji 18 przedsiębiorstw państwowych wykreślono z rejestru przedsiębiorców.

III. Podmioty w nadzorze Ministra Skarbu Państwa
w 1108 spółkach, Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów, z tego:
– 468 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
– 640 spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa;
dla 14 przedsiębiorstw państwowych i jednego banku państwowego Minister Skarbu Państwa był organem założycielskim.

Tu tabela “Przebieg Przekształceń Własnościowych” od 1 sierpnia 1990r.
http://prywatyzacja.msp.gov.pl/download.php?s=5&id=4153
do wglądu.

============= PLAN PRYWATYZACJI NA LATA 2008-20011 ==============

ZAŁOŻENIA

– Sektor instytucji finansowych

Planowana jest prywatyzacja wszystkich (13) spółek tego sektora nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. W przypadku PZU S.A. kontynuowanie prywatyzacji możliwe będzie dopiero po zakończeniu sporu z Eureko B.V. Poza mniejszościowymi pakietami akcji banków planowane jest także zbycie w ramach pierwszej oferty publicznej wszystkich akcji BGŻ S.A. należących do Skarbu Państwa (po wyłączeniu akcji przeznaczonych dla uprawnionych pracowników). Prywatyzacja PKO BP S.A. będzie kontynuowana za zgodą Rady Ministrów. Przeprowadzony zostanie także pierwszy i drugi etap prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. Minister Skarbu Państwa zamierza zbyć około 19% akcji spółki w ofercie publicznej oraz 28,82% akcji w ofercie kierowanej do interesariuszy Giełdy. W drugim etapie w okresie 1-3 lat, Minister Skarbu Państwa zamierza dokończyć prywatyzację Giełdy. Intencją Ministra Skarbu jest zbycie w latach 2009 – 2010 wszystkich należących do Skarbu Państwa akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (stanowiących 33,33% kapitału zakładowego).

– Sektor elektroenergetyczny

Przekształcenia własnościowe w branży elektroenergetycznej realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28.03.2008 roku “Programem dla elektroenergetyki”.

W ramach prac nad Programem przeprowadzona została konsolidacja czterech grup energetycznych, tj. PGE S.A., Tauron Polska Energia S.A., Energa S.A. i Enea S.A. W latach 2008-2011 procesom prywatyzacyjnym poddane zostaną powyższe grupy energetyczne. Prywatyzacja ww. grup energetycznych odbędzie się poprzez GPW w Warszawie S.A. w co najmniej dwóch etapach, z tym, że w I etapie odbędzie się nowa emisja akcji spółek. Prywatyzacja PGE S.A., Tauron PE S.A., Enea S.A. i Energa S.A. może skutkować pozyskaniem inwestorów branżowych dla tych grup energetycznych. Zakres prywatyzacji czterech grup energetycznych będzie uzależniony od Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Dokładne terminy prywatyzacji planowanej w latach 2009-2011 oraz wielkość pakietów akcji Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, w tym pakietów przeznaczonych dla inwestorów branżowych, przedstawią doradcy prywatyzacyjni. W przedstawionym programie prywatyzacji planowane jest także zbycie pozostałych spółek z tej branży z częściowym udziałem Skarbu Państwa.

Nie planuje się natomiast prywatyzacji spółki PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie, do której wniesiony został majątek sieci przesyłowych. Do spółki PSE-Operator S.A. zostaną przekazane linie transgraniczne.

W okresie objętym programem prywatyzacji planuje się osiągnięcie docelowego kształtu tego sektora.

– Sektor naftowy i gazowy

Z 12 nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora naftowego przewiduje się sprywatyzowanie 6. Dla sektora realizowane są założenia określone w dokumencie “Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6.luty 2007 roku. Zgodnie z programem, nie jest planowana dalsza prywatyzacja PKN Orlen S.A. oraz Grupy Lotos S.A, do której wniesione zostaną akcje spółki Petrobaltic S.A. Ograniczenia te nie dotyczą spółek zależnych ww. grup kapitałowych, w stosunku do których decyzje podejmowane będą zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.

Nie planuje się także prywatyzacji spółek PPPP Naftoport Sp. z o.o., PERN Przyjaźń S.A., a także spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Ze względu na to, że poprzez połączenie z rurociągiem przebiegającym w okolicach PPPP Naftoport Sp. z o.o. spółka Siarkopol Gdańsk zostanie połączona z Grupą Lotos S.A. oraz zbiornikami PERN Przyjaźń S.A., a w efekcie z ogólnokrajową siecią przesyłu ropy naftowej, zakłada się możliwość wniesienia akcji spółki Siarkopol Gdańsk do PERN Przyjaźń S.A., a także konsolidację Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. z PERN Przyjaźń S.A. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po wykonaniu analiz i po uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki, który docelowo – ze względu na znaczenie spółek infrastruktury naftowej dla gospodarki w kraju – obejmie je nadzorem właścicielskim.

Nastąpi zbycie jednej akcji PGNiG S.A. celem udostępnienia akcji pracownikom. Planowane jest ono do końca czerwca b.r., za zgodą Rady Ministrów.

Radzie Ministrów przedstawiony zostanie odrębny wniosek w tej sprawie.

W okresie objętym programem prywatyzacji planuje się osiągnięcie docelowego kształtu sektora.

– Kopalnictwo surowców chemicznych, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

Prywatyzacja 19 spółek branży kopalnictwa surowców chemicznych, przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych przewidywana jest w większości do końca 2010 roku. W przypadku dwóch spółek wielkiej syntezy chemicznej, procesy prywatyzacyjne prowadzone są przez Naftę Polską S.A. Nafta Polska S.A. prowadzi prace związane z upublicznieniem akcji ZA w Tarnowie Mościcach S.A. oraz ZA Kędzierzyn S.A. Po zakończeniu prywatyzacji ww. spółek, pozostające w posiadaniu Nafty Polskiej S.A. akcje/udziały innych spółek zostaną przejęte przez Ministra Skarbu Państwa, a sama Nafta Polska S.A. zostanie postawiona w stan likwidacji.

Zakłada się pełną realizację programu przekształceń własnościowych w tym sektorze.

– Sektor węgla kamiennego, koksownictwo oraz jednostki otoczenia górnictwa

Prywatyzacja spółek sektora węgla kamiennego, koksownictwa oraz jednostek otoczenia górnictwa planowana jest głównie w latach 2008-2010. Z 9 planowanych prywatyzacji spółek sektora, w trzech przypadkach przewiduje się zastosowanie trybu oferty publicznej. Rozpoczęcie prac mających na celu prywatyzację w przemyśle koksowniczym wymaga zmiany, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki, “Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”. Planowane jest także wniesienie do Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. udziałów Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Plan sprzedaży posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A zakłada zastosowanie trybu oferty publicznej, co w pierwszym etapie ma umożliwić realizację strategii inwestycyjnej LW Bogdanka S.A. zapewniającej dwukrotne zwiększenie wydobycia węgla. Minister Skarbu Państwa, po wprowadzeniu do obrotu publicznego akcji spółek węglowych w celu udostępnienia akcji uprawnionym pracownikom, dokona zbycia pakietów mniejszościowych akcji tych spółek należących do Skarbu Państwa.

– Sektor hutnictwa żelaza i stali oraz hutnictwa metali nieżelaznych

Spółki sektora hutnictwa żelaza i stali oraz hutnictwa metali nieżelaznych w większości zostały sprywatyzowane. Realizacja Strategii Rządowej dla tego sektora zakończyła się w 2006 roku. W sektorze hutnictwa żelaza i stali (6 spółek w nadzorze MSP) znaczącymi podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa są jeszcze: Huta Łabędy S.A., której prywatyzacja planowana jest w 2008 roku oraz Centrozłom Wrocław S.A., zakończenie prywatyzacji którego przewiduje się w 2009 roku. Istotnym podmiotem związanym z tą branżą jest Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o.o., które powstało w celu wspierania procesu jej restrukturyzacji. Wobec tego podmiotu planuje się kontynuowanie przekształceń własnościowych poszczególnych aktywów finansowych, w tym w szczególności działalności związanej z produkcją rur.

W sektorze hutnictwa metali nieżelaznych Skarb Państwa nadzoruje jeszcze 5 podmiotów, w tym dwóch jedynych polskich producentów cynku i ołowiu. Największym przedstawicielem tej branży są Zakłady Górniczo – Hutnicze Bolesław S.A., których prywatyzacja planowana jest w trybie oferty publicznej. W 2008 roku będzie prowadzony proces prywatyzacji czterech podmiotów. Prywatyzacja jednej spółki, z uwagi na trwającą restrukturyzację, zostanie odsunięta w czasie.

W stosunku do trzech podmiotów tej branży przewidywana jest możliwość prywatyzacji w trybie oferty publicznej.

Nie planuje się natomiast prywatyzacji Kombinatu Górniczo-Hutniczego Polska Miedź S.A., jednakże nie dotyczy to spółek zależnych Kombinatu.

Zakłada się pełną realizację planu przekształceń własnościowych w tym sektorze z wyłączeniem KGHM Polska Miedź S.A.

– Sektor stoczniowy

W spółkach sektora prowadzone są procesy restrukturyzacji i prywatyzacji zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów dnia 31.08.2006 roku “Strategią dla sektora stoczniowego na lata 2006-2010”. Jednym z najistotniejszych działań jest prywatyzacja sektora poprzez pozyskanie inwestorów dla poszczególnych stoczni. Prywatyzacja Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. planowana jest na 2008 rok. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej (wynikającymi z procesu notyfikacji udzielonej pomocy publicznej), przewiduje się zakończenie procesów przekształceń własnościowych stoczni do dnia 30.06.2008 roku. Prywatyzacja pozostałych (7) niesprywatyzowanych spółek sektora planowana jest głównie w latach 2008-2010. Proces prywatyzacji pozostałych podmiotów z tej branży przewiduje się w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Zakłada się pełną realizację planu przekształceń własnościowych w tym sektorze.

– Sektor obronny

Kierunki działań w zakresie przekształceń strukturalnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego określone zostały w “Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”. W nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajduje się 37 spółek sektora. Prowadzone są działania związane z konsolidacją poszczególnych spółek w ramach Grupy Bumar. Grupa może prowadzić działania prywatyzacyjne wobec swoich podmiotów zależnych, nie planuje się natomiast prywatyzacji spółki Bumar Sp. z o.o. W przypadku podmiotów sektora obronnego nie objętych konsolidacją kapitałową, Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi działania prywatyzacyjne. Są to między innymi: Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A., Zakłady Elektroniczne Warel S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Morska Stocznia Remontowa S.A., Stocznia Remontowa Nauta S.A. Przewidywany tryb prywatyzacji podmiotów sektora obronnego to przede wszystkim rokowania, natomiast w przypadku Zakładu Tworzyw Sztucznych “Gamrat” S.A. w Jaśle planowany tryb prywatyzacji to oferta publiczna.

W okresie objętym programem prywatyzacji planuje się osiągnięcie docelowego kształtu sektora.

– Przemysł maszynowy

Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji w 45 spółkach przemysłu maszynowego. Wśród tych podmiotów dominują producenci maszyn dla górnictwa, drogownictwa, rolnictwa, przemysłu drzewnego oraz producenci narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu. Nadal pod kontrolą Skarbu Państwa pozostaje jedyny w kraju producent silników okrętowych – H. Cegielski Poznań S.A. Z uwagi na szeroki zakres działalności prowadzonej przez H. Cegielski Poznań S.A., zmiany własnościowe planowane na 2008 rok rozpoczną się w ramach grupy kapitałowej.

Planuje się zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora w omawianym okresie.

– Sektor metalowy

Wśród 13 spółek planowanych do prywatyzacji w sektorze (głównie podmioty zajmujące się odlewnictwem i obróbką różnego rodzaju stopów metali) siedem
to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Ponadto w nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajduje się 8 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Prywatyzacja tych spółek jest planowana głównie do 2010 roku.

Planuje się zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora w omawianym okresie.

– Sektor elektroniczny i elektrotechniczny

Wśród 15 spółek sektora elektronicznego i elektrotechnicznego znajdują się przede wszystkim jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (10). Planowany tryb ich prywatyzacji to zazwyczaj rokowania. Większość podmiotów branży zostanie sprywatyzowana do 2010 roku. Sprzedaż akcji/udziałów spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa planowana jest na rok 2008.

Planuje się zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora w omawianym okresie.

– Przemysł środków transportu

Z 16 nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek przemysłu środków transportu, prywatyzacja większości jest planowana do 2010 roku. Z tej grupy 5 podmiotów to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Sprzedaż posiadanych akcji/udziałów w pozostałych spółkach w zakładanym okresie uzależniona jest od zainteresowania dotychczasowych inwestorów.

Planuje się zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora w omawianym okresie.

– Sektor transportu i spedycji

Intencją Ministra Skarbu Państwa jest zakończenie procesów prywatyzacji spółek sektora transportu i spedycji. Z nadzorowanych 95 spółek wszystkie zostaną sprywatyzowane, z czego zdecydowana większość do 2010 roku. W przypadku PLL LOT S.A., umowa z dnia 15.02.2008 roku o współpracy w związku z pierwszą ofertą publiczną, przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych PLL LOT S.A. przed emisją akcji PLL LOT S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dotyczyć to może w szczególności aktywów Spółki w postaci udziałów w Petrolot Sp. z o.o. (udział LOT w kapitale zakładowym – 49%) i Casinos Poland Sp. z o.o. (udział LOT w kapitale zakładowym – 33,3%), które określone zostały w Umowie jako aktywa bezpośrednio nie związane z podstawowym zakresem działalności PLL LOT S.A. Pierwsza Oferta Publiczna akcji PLL LOT S.A. winna zostać przeprowadzona do dnia 28 lutego 2009 roku. W przypadku wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT, Skarb Państwa będzie mógł przystąpić do oferty publicznej bądź do oferowania akcji prywatnym inwestorom strategicznym lub finansowym w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z zachowaniem procedury przewidzianej w ww. umowie. Ograniczenie związane z procedurą obowiązuje do końca 2009 roku.

W grupie 92 spółek transportu zbiorowego proces prywatyzacji uwzględniać będzie regionalny charakter działalności tych podmiotów. Zastosowanie znajdzie w tym przypadku tryb przekształceń opisanych w art. 4a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, zakładający nieodpłatne zbycie akcji/udziałów spółek na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora bądź ich nieodpłatne przekazanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

– Surowce skalne, budownictwo, przemysł materiałów budowlanych, ceramika

W nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajdują się 72 spółki sektora surowce skalne, budownictwo, przemysł materiałów budowlanych, ceramika. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony inwestorów, przewiduje się zakończenie prywatyzacji spółek do 2011 roku.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora.

– Przemysł spożywczy, cukrowniczy, mięsny i spirytusowy

W spółkach przemysłu spożywczego, cukrowniczego, mięsnego i spirytusowego (19 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i 17 z częściowym udziałem SP), planowana jest prywatyzacja wszystkich podmiotów, w tym Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Dla dwóch przedsiębiorstw branży spirytusowej, tj. Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych “Polmos” S.A. i Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży “Polmos” S.A., Ministerstwo Skarbu Państwa planuje przeprowadzenie wspólnej procedury prywatyzacyjnej poprzez wyłonienie jednego inwestora.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora.

– Sektor otoczenia rolnictwa oraz hodowla zwierząt i uprawa roślin

Spółki sektora otoczenia rolnictwa oraz hodowli zwierząt i uprawy roślin (14 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i 10 z częściowym udziałem Skarbu Państwa), planowane są do prywatyzacji głównie po roku 2010. Prywatyzacja wszystkich podmiotów branży inseminacyjnej oraz prowadzących działalność w zakresie uprawy roślin (związanych z postępem biologicznym w rolnictwie) pozostających pod nadzorem MSP prowadzona będzie z uwzględnieniem preferencji dla grup producenckich i ich związków. Decyzje związane z prywatyzacją podmiotów prowadzących hurtowe rynki rolnicze uwzględniać będą założenia Rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora.

– Przemysł drzewny, papierniczy, meblowy i oraz odzieżowy i surowców odzieżowych

Do roku 2011 przewiduje się prywatyzację wszystkich spółek przemysłu drzewnego i papierniczego oraz meblowego (łącznie 14 podmiotów); podobnie w przemyśle odzieżowym i surowców odzieżowych, gdzie przewiduje się prywatyzację 21 spółek. Spółki należące do ww. sektorów są już w większości sprywatyzowane. Prywatyzacja pozostałych, prowadzących działalność między innymi w zakresie przemysłu tartacznego i meblowego, zostanie zakończona w omawianym okresie.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tych sektorów.

– Sektor wydawnictw i poligrafii

Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji w 13 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, w 4 spółkach z częściowym udziałem oraz jest organem założycielskim dla Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego z siedzibą w Warszawie, a także Wydawnictwa Naukowo-Technicznego z siedzibą w Warszawie. W okresie objętym ramowym planem prywatyzacji planuje się sprywatyzowanie wszystkich spółek tego sektora w dwóch etapach. W I etapie wniesienie 3 spółek wydawniczych, tj.: Składnicy Księgarskiej Sp. z o.o., Wydawnictwa Wiedza Powszechna Sp. z o.o. oraz Zakładów Graficznych “Dom Słowa Polskiego” S.A. do Przedsiębiorstwa Wydawniczego “Rzeczpospolita” S.A. W II etapie dodatkowo wniesienie Wydawnictwa Naukowo-Technicznego po jego skomercjalizowaniu oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A. po zmianie – za zgodą Rady Ministrów – celu komercjalizacji. Zakłada się również możliwość oddzielnej prywatyzacji wyżej wymienionych spółek.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tych sektorów.

– Sektor uzdrowisk

Minister Skarbu Państwa nadzoruje 25 spółek uzdrowiskowych, z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Z procesu prywatyzacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20.07.2007 roku w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, wyłączonych zostało 14 spółek. Prywatyzacja pozostałych 10 spółek uzdrowiskowych planowana jest w latach 2008 – 2010, z czego w 5 spółkach Skarb Państwa przez okres co najmniej 5 lat zachowa większościowy pakiet akcji. Sprzedaż 20% akcji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Szczawnica planowana jest na 2008 rok.

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne spółek uzdrowiskowych, związane z kształtowaniem potencjału ich konkurencyjności, podjęte zostaną działania mające na celu rozszerzenie listy spółek, które będą podlegać prywatyzacji. Weryfikacja zostanie poprzedzona kategoryzacją uzdrowisk w kontekście zapewnienia dostępu obywateli do lecznictwa uzdrowiskowego.

Zakończenie procesów prywatyzacji w tym sektorze nastąpi po przeprowadzeniu kategoryzacji i weryfikacji spółek uzdrowiskowych.

– Sektor farmaceutyczny

W tym sektorze planuje się prywatyzację 11 spółek, w większości do roku 2009. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. oraz Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., czyli spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Farmaceutyczny S.A. z siedzibą w Warszawie, będą prywatyzowane oddzielnie przez PHF S.A. Po sprywatyzowaniu spółek wchodzących w skład holdingu, planowane jest postawienie PHF S.A. w stan likwidacji.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora.

– Branża turystyczna

Zakończenie procesów prywatyzacji spółek sektora, czyli 3 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 8 spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa oraz jednego przedsiębiorstwa państwowego (po komercjalizacji możliwe jest zbycie akcji w trybie publicznym lub komunalizacja) planowane jest do roku 2010. Prywatyzacja spółki Polskie Tatry S.A. z siedzibą w Zakopanem będzie prowadzona w uzgodnieniu z NFOŚ.

Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora.

– Jednostki usługowe, przedsiębiorstwa handlowe oraz agencje przedsiębiorczości

Zakończenie procesów prywatyzacji planuje się w stosunku do wszystkich jednostek usługowych, przedsiębiorstw handlowych oraz agencji przedsiębiorczości (łącznie 39 spółek).

Do końca 2009 roku planuje się także zakończenie prywatyzacji spółek z programu NFI.

Prywatyzacja resztówek nastąpi do połowy 2009 roku. W pojedynczych przypadkach, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi bądź układowymi oraz zobowiązaniami inwestorów wynikającymi z umów prywatyzacyjnych, procesy przekształceniowe mogą zostać wydłużone do 2011 roku.

===================== SZCZEGÓŁY TZW.PRYWARYZACJI 2008-2011==================

Priorytety Planu Prywatyzacji

Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2008 r. (zaktualizowany 10 lutego 2009 r.) „Plan prywatyzacji na lata 2008-2011” zakłada prywatyzację 802 spółek i jest realizowany od półtora roku. W związku z rządową decyzją przyspieszenia prywatyzacji MSP opracowało aktualizację 4-letniego programu obejmującą najbliższe 1,5 roku, w której wyselekcjonowano 54 kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010: 15 do końca bieżącego roku i 39 w roku 2010.

Najważniejsze projekty zawarte w ofercie prywatyzacyjnej to:

1. Sektor energetyczny
Enea S.A. jest właścicielem Elektrowni Kozienice, największej w Polsce pod względem wielkości mocy elektrowni opalanej węglem kamiennym, oraz spółki Enea Operator, sieci dystrybucyjnej obejmującej ok. 20% kraju. Od listopada 2008 r. jest notowana na GPW. MSP posiada 76,48% akcji, z których w 2009 r. zamierza sprzedać 67,05% w trybie negocjacji. 27 VII 2009 r. MSP opublikowało zaproszenie do negocjacji z terminem składania ofert do 14 VIII 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest spółką dominującą największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Śr.-Wsch. Do Skarbu Państwa należy 100% udziałów, z których do 10% zostanie sprzedane w 2010 r. w kilku transzach na GPW, po wprowadzeniu akcji PGE do publicznego obrotu na GPW w 2009 r. Obecnie trwają przygotowania do debiutu giełdowego. Tauron Polska Energia S.A. tworzony przez 92 firm jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Skarb Państwa posiada 100% akcji, z których w 2010 r. zamierza sprzedać część akcji (do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne Skarbu Państwa w spółce) w pierwszej ofercie publicznej na GPW lub w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Energa S.A. zarządza grupą kapitałową 44 spółek. 100% akcji należy do Skarbu Państwa, który w 2010 r. zamierza sprzedać 85% udziałów w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. jest drugim co do wielkości polskim producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Prywatyzacja jest planowana przez sprzedaż w 2010 r. w trybie negocjacji całego posiadanego przez Skarb Państwa pakietu 50% udziałów, przy rozważanej łącznej sprzedaży z akcjami kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Pozostałe spółki planowane do sprzedaży w 2009 r. to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Nadwiślańska Spółka Energetyczna S.A. i Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. (negocjacje podjętych na podstawie publicznego zaproszenia). W planie prywatyzacji przewidziana jest również prywatyzacja 12 innych spółek sektora.

2. Sektor chemiczny i tworzyw sztucznych oraz kopalnie surowców chemicznych
Do prywatyzacji w 2009 r. przeznaczone są spółki Wielkiej Syntezy Chemicznej tworzące tzw. I Grupę Chemiczną: Ciech S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach. Skarb Państwa posiada w spółce Ciech 36,68% oraz (wraz z Naftą Polską S.A.) 86,28% w ZA Kędzierzyn i 52,56% w ZA Tarnów. Do sprzedaży przeznaczone jest odpowiednio 36,68%, 85% i 52,15% akcji tych spółek. Prywatyzacja grupy nastąpi w 2009 r. w trybie negocjacji prowadzonych przez Naftę Polską S.A. na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa. 26 VI 2009 r. Nafta Polska opublikowała zaproszenie do negocjacji z terminem składania pisemnych odpowiedzi do 15 IX 2009 r. W 2010 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji dwóch innych spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej, Zakładów Azotowych Puławy S.A. (50,12% z należących do Skarbu Państwa 50,70%) i Zakładów Chemicznych Police S.A. (59,23% z 59,41%). Planowana jest również sprzedaż w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółkach Azoty-Adipol S.A. i Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Do 2011 r. zostanie sprzedane jeszcze 13 spółek z tych sektorów.

3. Instytucje finansowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której Skarb Państwa posiada 98,82%, zostanie sprywatyzowana w 2009 r. Obecnie weryfikowane są oferty wstępne inwestorów. W 2010 r. planowana jest sprzedaż 0,9% udziałów Skarbu Państwa w Pekao S.A., 1,93% w banku BZ WBK S.A., 3,68% w BPH S.A. i 2,49% w BH w Warszawie S.A. (najprawdopodobniej na rynku regulowanym). Na liście projektów prywatyzacyjnych na lata 2009-2010 jest także bank PKO BP S.A., w którym Skarb Państwa posiada 51,49%. W ramach planu ekspansji bank wyemituje nowe akcje w celu zwiększenia kapitału zakładowego. Do 2011 r. MSP planuje również prywatyzację 4 innych instytucji finansowych.

4. Kopalnie węgla kamiennego, otoczenie górnictwa i koksownictwo
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., jedna z największych w Polsce kopalń węgla kamiennego, 25 VI 2009 r. zadebiutowała na GPW w Warszawie. Po ofercie publicznej Skarb Państwa zachował większościowy pakiet. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki udział Skarbu Państwa wyniesie 65,50%, z których 55,97% zostanie sprzedane w 2010 r. na rynku regulowanym lub w trybie negocjacji. Do sprywatyzowania w 2010 r. przeznaczone są też Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. i Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., w których MSP zamierza w trybie negocjacji sprzedać 85% ze 100%. Do 2011 r. MSP planuje prywatyzację kolejnych 8 spółek z tych sektorów.

5. Sektor farmaceutyczny
W 2010 r. planowana jest sprzedaż w drodze przetargu publicznego 41,65% z 49,00% akcji spółki Cefarm-Rzeszów S.A. oraz prywatyzacja Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (16,71%), Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,04%) i Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,14%) a także 5 innych spółek z sektora farmaceutycznego.

6. Sektor naftowy
W 2010 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż części swoich udziałów w Grupie Lotos S.A., w której posiada 63,97% akcji (z zachowaniem pakietu kontrolnego) i w OBR Przemysłu Rafineryjnego S.A. w trybie negocjacji 85% ze 100%. Do 2011 r. zostaną sprywatyzowane 2 inne rafinerie.

7. Hutnictwo żelaza, stali i metali nieżelaznych oraz surowce skalne
Do sprzedaży w 2009 r. na rynku regulowanym przeznaczono 4,52% udział Skarbu Państwa w Grupie Kęty S.A. W 2010 r. planowana jest sprzedaż do 10% udziałów w KGHM Polska Miedź S.A. (z zachowaniem kontroli nad spółką) i 85% ze 100% w spółkach Centrozłom Wrocław S.A. (negocjacje) i Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. (sprzedaż na rynku regulowanym). Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja 19 innych spółek z tych sektorów, w tym 7 hut.

8. Sektor obronny
W 2010 r. planowana jest sprzedaż całego udziału Skarbu Państwa w Hucie Stalowa Wola S.A. (56,82%, w trybie negocjacji) oraz 85% ze 100% w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. (negocjacje, do 15 IX 2009 r. składanie ofert wstępnych). W latach 2009-2010 Skarb Państwa planuje prywatyzację całego posiadanego udziału w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A. (53,94%, negocjacje). Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja innych 27 spółek sektora obronnego.

9. Budownictwo, przemysł budowlany i ceramika
W 2009 r. Skarb Państwa sprzeda 2,12% udziałów w spółce Cersanit S.A. i 3,50% w spółce Elektrobudowa S.A. Do 2011 r. sprywatyzuje ok. 39 innych spółek z tych sektorów.

10. Przedsiębiorstwa handlowe i agencje przedsiębiorczości
W 2009 r. planowana jest sprzedaż na rynku regulowanym 3,21% udziałów w spółce Kopex S.A. W 2010 r. Skarb Państwa sprzeda w trybie odpowiedzi na wezwanie poprzedzone negocjacjami cały pakiet 55,07% w spółce Ruch S.A., największym w Polsce dystrybutorze prasy i jednym z największych dystrybutorów artykułów FMCG, a także w przetargu publicznym 85% ze 100% w spółce Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro S.A. oraz Intraco S.A. MSP planuje też sprzedaż całego udziału w spółce Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. (96,47%, negocjacje). Do 2011 r. zostanie również sprzedanych 15 przedsiębiorstw handlowych i 12 agencji przedsiębiorczości.

11. Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy
Do prywatyzacji w 2009 r. przeznaczono udziały w Mondi Packaging Paper Świecie S.A. (5%, sprzedaż na rynku regulowanym) i Fabrykę „Sklejka-Pisz” S.A. (85% ze 100% w trybie negocjacji). Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja kolejnych 12 spółek z tych sektorów, w tym 3 fabryk mebli.

12. Turystyka
W 2009 r. nastąpi prywatyzacja spółek Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (100% w trybie aukcji) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. (85% ze 100% w trybie negocjacji). 4-letni program prywatyzacji zakłada również prywatyzację 11 innych spółek turystycznych.

13. Przemysł maszynowy i metalowy
W 2010 r. Skarb Państwa zamierza zbyć w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółce Remag S.A. Dla spółki Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. rozważane są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja 48 spółek przemysłu maszynowego i 11 metalowego.

14. Przemysł spożywczy, cukrowniczy, mięsny i spirytusowy oraz otoczenie rolnictwa
W 2010 r. Skarb Państwa planuje prywatyzację spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. (59,32%), dla której, obok Fabryki Osłonek Białkowych „Fabios” S.A., rozważane są różne tryby. Do 2011 r. zostanie sprywatyzowanych 46 innych spółek z tych sektorów, w tym 7 Polmosów.

15. Transport i przemysł środków transportu
Na liście projektów prywatyzacyjnych MSP znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w których Skarb Państwa posiada 67,97%. W 4-letnim programie prywatyzacji planowana jest sprzedaż 112 innych spółek sektora, w tym 85 Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej.

16. Pozostałe sektory
W 2009 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż udziałów w Telekomunikacji Polskiej S.A. (1,04% z posiadanych 4,15%, na rynku regulowanym). W 2010 r. zostanie sprzedana pozostałe 3,11% udziałów. Do 2011 r. zostaną sprzedane udziały Skarbu Państwa w 3 innych spółkach telekomunikacyjnych. W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w spółkach Polska Żegluga Bałtycka S.A. (i do 2011 r. 9 innych spółek z tego sektora), Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A. (oraz do 2011 r. 18 wydawnictw i spółek poligraficznych), Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. (i 11 innych uzdrowisk do 2010 r.) oraz Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel S.A. (oraz do 2011 r. 16 innych spółek sektora elektronicznego i elektrotechnicznego). Spółka Dipservice w Warszawie S.A. zostanie sprzedana w przetargu publicznym (85% ze 100%). Planowana jest także prywatyzacja Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż całości 31,64% udziału Skarbu Państwa na rynku regulowanym. Plan Prywatyzacji 2008-11 przewiduje ponadto w tym okresie prywatyzację 6 spółek sektora stoczniowego, 16 z sektora hodowli i upraw, 22 z sektora odzieżowego, 27 jednostek usługowych, 28 spółek z programu NFI a także ok. 100 innych, nie wymienionych powyżej udziałów resztówkowych.

Żródło http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/196/Aktualnosci_prywatyzacyjne.html

Jest to oczywiście kontynuacja: https://rgrunholz.wordpress.com/2014/01/26/po-przemysle-pora-na-polske-sama-w-sobie/

2 myśli na temat “Prywatyzacja III RP

  1. Różne przymiotniki opisują demokrację.Na portalu WPS mamy do czynienia z DEMOKRACJĄ SUWERNNĄ,a to patent STRONNICTWA RUSKIEGO,które występuje obok znaczacych:PRUSKIEGO i ŻYDOWSKO-AMERYKAŃSKIEGO.

  2. Droga Pani, ja się najbardziej od zawsze obawiam tych rodzimych zdrajców, sprzedawców i sprzedawczyków. To, że szowinista jest w swym szowinizmie nienawistny, jest rzeczą oczywistą. Bardzo łatwo kogoś takiego poznać. Gorsi są ci Judasze, którzy sprzedają nas za srebrniki… Tym bardziej, iż póki się nie dorwą do koryta, to nie wiemy tak właściwie kim oni są.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s