Choć wielu miernych polityków ma w zwyczaju podpatrywać i podkradać cudze  rozwiązania do swych własnych programów wyborczych, postanowiłem zaryzykować.

Nie jest to zbiór pobożnych życzeń, lecz pomysłów i rozwiązań dokładnie przeze mnie przemyślanych oraz obliczonych (choć dokładne cyfry postanowiłem zachować na czas realnej kampanii). Program ten rozwijałem przez kilka lat, nim zdecydowałem się go tu opublikować.

Jest to nic innego, jak zapowiedziana niedawno przeze mnie idea łącząca w sobie dystrybucjonizm, agraryzm, solidaryzm społeczny, spółdzielczość i konserwatyzm. Nim te poglądy nabrały ostatecznego kształtu, przeszedłem długą drogę opisaną w poniższym wpisie:

https://rgrunholz.wordpress.com/2016/08/07/o-mojej-dlugiej-wiernosci/

Nie jest to idea uniwersalna, którą można by z powodzeniem zastosować w innych krajach albo nawet w Polsce za kilkadziesiąt lat. Jest to wyłącznie program dla Polski pierwszego ćwierćwiecza dwudziestego pierwszego wieku. Wymienione wyżej idee stanowiły zaledwie delikatną inspirację dla czegoś, co wymyka się obecnym podziałom i kategoriom.

 

Ustrój państwa i administracja

 

 1. Prezydent stojący na czele rządu, wybierany co 5 lat w wyborach powszechnych.
 2. Izba Samorządowa zastępująca obecny Sejm.
 3. Miejsca w Senacie przysługujące:
  a) dziesięciu kandydatom z każdego województwa, otrzymującym największą liczbę głosów
  b) szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  c) koordynatorowi służb specjalnych
  d) przedstawicielowi Naczelnej Izby Lekarskiej
  e) prezesowi Najwyższej Izby Kontroli
  e) przedstawicielom największych związków zawodowych w kraju
  f) przedstawicielom największych spółek państwowych
 4. Zmniejszenie pensji senatorów do wysokości średniej krajowej.
 5. Całkowita kontrola obywatelska nad przebiegiem wyborów oraz referendów.
 6. Nowa zdecydowanie bardziej zwięzła konstytucja, gwarantująca między innymi: niepodważalne prawo obywatela do obrony życia i mienia, zakaz prywatyzacji zasobów wodnych, monopol NBP na kreację pieniądza, jak i zmniejszenie dopuszczalnego progu deficytu.
 7. Obligatoryjność i priorytet przeprowadzania wszystkich referendów (po zebraniu pół miliona podpisów) i głosowań nad projektami oraz petycjami obywatelskimi (po zebraniu stu tysięcy podpisów).
 8. Stała weryfikacja wydatków przeznaczanych przez samorządy na koszta administracyjne i reprezentatywne.
 9. Wysoka odpowiedzialność karna dla wszystkich jednostek wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych za podejmowanie decyzji szkodzących interesom polskich firm i obywateli, a także za udowodniony sądownie nepotyzm, korupcję i defraudację mienia publicznego.
 10. Znacząco pomniejszona administracja państwowa.
 11. Całkowity zakaz wypłaty nagród i premii dla szczebla kierowniczego w każdej państwowej spółce i instytucji, w których Najwyższa Izba Kontroli dopatrzy się: łamania praw pracowników, marnotrawstwa środków publicznych, nepotyzmu, korupcji, znacznego zadłużenia bądź niskiej efektywności.
 12. Przeniesienie części urzędów i instytucji państwowych poza Warszawę.
 13. Nacisk na tworzenie przez gminy planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniałyby potrzeby mieszkańców, oferujące bliskości przedszkoli, szkół, szpitali i komisariatów, nowoczesną infrastrukturę i zapewniające większą ochronę terenów zielonych.
 14. Obligatoryjne posiadanie jedynie polskiego obywatelstwa przez wszystkich senatorów, członków Izby Samorządowej, członków Rady Ministrów i prezydenta Rzeczpospolitej.
 15. Ograniczenie możliwości zatrudniania przez państwo pracowników na umowy pozakodeksowe.

 

Polityka gospodarcza, finanse publiczne i polityka monetarna 

 

 1. Budżet zadaniowy skupiony w pierwszych latach na znaczącym dofinansowaniu polskiego szkolnictwa, badań rozwojowych, służby zdrowia i infrastruktury.
 2. Nowe fundusze celowe dla polskiego przemysłu i edukacji.
 3. Całkowita równość płac mężczyzn i kobiet zatrudnionych na identycznych stanowiskach we wszystkich branżach.
 4. Większa pomoc kredytowa udzielana przez państwo już istniejącym oraz tworzonym dopiero spółdzielniom.
 5. Darmowy Internet dla wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej w ramach programu ,,Społeczeństwo informacji XXI wieku”.
 6. Prześwietlenie zarobków urzędników samorządowych, fikcyjnych etatów i przetargów publicznych, na które uwagę zwróciła w ostatnich latach Najwyższa Izba Kontroli oraz organizacje pozarządowe.
 7. Sprzeciw wobec wprowadzenia waluty euro w Polsce.
 8. Surowa polityka fiskalna w celu ograniczenia, a w dalszej perspektywie czasu także całkowitego zniesienia deficytu i rozpoczęcia spłaty długów państwowych.
 9. Zwiększenie rezerw złota w Narodowym Banku Polskim.
 10. Znaczące uniezależnienie Narodowego Banku Polskiego od wpływów międzynarodowych instytucji kredytowych.
 11. Poszerzenie współpracy z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych.
 12. Wsparcie prawne i kredytowe dla wszystkich powstających na terenie Polski walut lokalnych.
 13. Zniesienie utrudnień w celu częstszego stosowania akcjonariatu pracowniczego.
 14. Większa reprezentacja interesów pracowniczych w sektorze przemysłowym.
 15. Najwyższa Izba Kontroli z uprawnieniami do karania dowolnej instytucji po dostrzeżeniu i udowodnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości. Po ich wykryciu (np. przyznanie premii dyrektorom w zadłużonych spółkach, zawyżone koszta usług świadczonych państwu przed prywatne firmy, źle zorganizowane przetargi itp.), obligatoryjne zlikwidowanie przez rząd w przyszłym budżecie danej pozycji bądź też ograniczenie sumy przeznaczanych wcześniej na dany cel funduszy.
 16. Dokładne prześwietlenie wydatków każdej państwowej instytucji i spółki, w celu maksymalnego ograniczenia powszechnego dziś zjawiska marnotrawstwa pieniędzy publicznych.
 17. Ograniczenie wydatków na cele reprezentacyjne, a także ograniczenie wysokości premii i przywilejów urzędników państwowych najwyższego szczebla.
 18. Ustawa ,,Firma A4” umożliwiająca założenie przedsiębiorstwa poprzez wypełnienie jednego druku o rejestracji działalności gospodarczej (w formie papierowej lub przez internet), ze zgodą wydawaną nie później niż w terminie 7 dni.
 19. Zmniejszenie biurokracji i przeszkód stawianych przedsiębiorcom przez instytucje państwowe.
 20. Zwrot części odprowadzonych podatków i składek emerytalnych dla nowo założonych przedsiębiorstw z większościowym kapitałem polskim przez pierwszy rok istnienia firmy.
 21. Likwidacja podatku CIT i wprowadzenie na jego miejsce jednoprocentowego podatku od przychodów firm.
 22. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych do sześciu tysięcy złotych.
 23. Zmiana stawki podatku PIT z obecnych 32% na: 13% dla zarabiających od 6 do 16 tysięcy, 23% dla zarabiających od 16 do 60 tysięcy i 33% dla zarabiających powyżej 60 tysięcy złotych.
 24. Nowa ustawa o podatku VAT; bez dotychczasowych komplikacji prawnych, niejasności i dwuznaczności sprzyjających oszustwom oraz wyłudzeniom podatkowym.
 25. Zerowa stawku podatku VAT na materiały budowlane i artykuły dziecięce.
 26. Stworzenie nowego podatku dla zagranicznych firm przemysłowych w wysokości 0,33% przychodu, z przeznaczaniem na finansowanie polskiej nauki, centrów badawczych i badań innowacyjnych.
 27. Zniesienie podatku spadkowego.
 28. Całkowite odpolitycznienie i dalszy rozwój Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 29. Ulgi podatkowe przy znalezieniu zatrudnienia w sektorze prywatnym i przy tworzeniu własnej firmy dla wszystkich pracowników sektora publicznego, których posady zostałyby zagrożone w wyniku ograniczania biurokracji i reform mających na celu zwiększenie efektywności urzędów państwowych.
 30. Zatrzymanie wyprzedaży resztek majątku narodowego.
 31. Zniesienie wszelkich procedur w Urzędzie Skarbowym, które zmuszają urzędników do dyskryminowania polskich firm i przedsiębiorców.
 32. Reforma organizacji i działania Urzędu Skarbowego, mająca na celu zwiększenie efektywności instytucji, zmniejszenie kosztów poboru podatków i biurokracji.
 33. Przystosowanie Kodeksu Pracy do obecnych realiów rynku, jak i dla konieczności ochrony praw wykorzystywanych dziś nadmiernie pracowników.
 34. Zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.
 35. Całkowita jawność płac pracowników wszystkich branż.
 36. Dobrowolność prawa do przekazywania i dziedziczenia majątku.
 37. Brak dziedziczenia długów, o ile nie dotyczą one hipoteki.
 38. Nowy system emerytalny dla osób wchodzących na rynek pracy: indywidualne konta emerytalne w Banku Ubezpieczeń Polskich, nieopodatkowana możliwość przepisania całości funduszy emerytalnych w przypadku śmierci dla dowolnych osób bądź organizacji, stała e-kontrola wpłacanych środków, indywidualne składki uzależnione od dochodów i formy zatrudnienia, a także możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po wyrzeczeniu się wszelkich przywilejów i dodatków emerytalnych z budżetu państwa. Utrzymanie obecnego systemu tylko dla osób, które przepracowały minimum 5 lat, po przeniesieniu ich środków do Banku Ubezpieczeń Polskich z gwarantowaną stawką emerytur.
 39. Bank Ubezpieczeń Polskich stojący jedynie na straży składek emerytalnych; ich kontrola i pobieranie leżące wyłącznie w kompetencji Urzędu Skarbowego.
 40. Zniesienie części dotychczasowych przywilejów emerytalnych dla nowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych.
 41. Stworzenie nowych banków regionalnych, spółdzielczych i rolniczych z całkowitym kapitałem polskim.
 42. Stworzenie prawnego zabezpieczenia dla akcji Skarbu Państwa w KGHM, a także we wszystkich stoczniach, elektrowniach i obiektach o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa infrastrukturalnego oraz energetycznego kraju.
 43. Zaprzestanie obsadzania Spółek Skarbu Państwa przez zasłużonych członków partii rządzącej; zastąpienie ich fachowcami, których pensje i długość umów byłyby w pełni zależne od wyników finansowych przedsiębiorstw.
 44. Koniec z zawyżaniem średniej krajowej poprzez ignorowanie mniejszych firm i osób zatrudnianych na umowy pozakodeksowe.
 45. Skupienie wysiłków państwa na wzroście Produktu Narodowego i na wsparciu dla rodzinnych przedsiębiorstw.
 46. Wprowadzenie minimalnej płacy dla stażystów w wysokości 50% średniej krajowej.
 47. Koniec ulg podatkowych dla zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych.
 48. Przy ewentualnej prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, zachowanie w nich tzw. ,,Złotej Akcji”.
 49. Stworzenie centralnej bazy danych pracodawców, tworzonej i uaktualnianej przez sądy, Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.
 50. Wsparcie kredytowe dla polskiego przemysłu, oferującego lepsze warunki pracy, wyższe zarobki, stabilne zatrudnienie i skupionego na pozyskiwaniu własnych technologii.
 51. Odpolitycznienie górnictwa oraz stocznictwa wraz ze zniesieniem przywilejów dla wszystkich, którzy nie wykonują niebezpiecznej pracy, likwidacją znacznej części pasożytniczych instytucji i kompani oraz aktywne zwalczenie wszelkich przejawów defraudacji, zmów handlowych, zawyżania kosztów itp.

 

Policja i służby specjalne

 

 1. Policja w służbie obywateli, nie występująca przeciwko nim ze względu na ich poglądy polityczne, życie osobiste albo udział w legalnych demonstracjach.
 2. Ograniczenie biurokracji we wszystkich służbach mundurowych.
 3. Wprowadzenie ,,Ustawy 0”, na mocy której w przeciągu jednego dnia policja wraz z prokuraturą mogłaby wkroczyć do każdego sklepu z tzw. ,,dopalaczami”, zamknąć go, skonfiskować towar i oskarżyć właścicieli o handel nielegalnymi substancjami, a gdy substancje nie są jeszcze zakazane – za celowe działanie mające na celu narażanie cudzego zdrowia i życia.
 4. Brak jakichkolwiek ,,norm” dla policji drogowej czy straży miejskiej; mandaty stosowane w sytuacjach, gdy istotnie dochodzi do łamania poważnych przepisów, a nie jako metoda wyłudzenia od obywateli pieniędzy poprzez tworzenie oderwanych od rzeczywistości przepisów drogowych.
 5. Zmniejszenie skali tzw. aresztów wydobywczych i innych nadużyć ze strony służb mundurowych.
 6. Obowiązek nagrywania wszystkich czynności policjantów.
 7. Restrukturyzacja, modernizacja oraz dofinansowanie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 8. Tysiąc nowych etatów w Straży Granicznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu dla wszystkich oddziałów i ośrodków szkolenia.
 9. Cofnięcie ustawy 1066, umożliwiającej zagranicznym służbom mundurowym prowadzenie działań na terenie Polski.
 10. Znaczący wzrost płac jako rekompensata po wprowadzeniu nowego systemu emerytalnego.

 

Prawo i wymiar sprawiedliwości

 

 1. Przestępcy odpowiedzialni finansowo za wszelkie przewinienia; dożywotnie renty wypłacane rodzinom ofiar przez morderców, finansowanie kosztów leczenia osób pobitych i ranionych przez napastników, zwrot zrabowanych dóbr lub konfiskata mienia złodziei służąca jako forma rekompensaty dla poszkodowanych.
 2. Powołanie nowej Komisji Śledczej ds. Prywatyzacji.
 3. Surowe kary dla wszystkich osób zaangażowanych w przetargi i inwestycje takie jak np. ,,korwety projektu 621”, w przypadku których dochodzi do znaczących opóźnień, marnotrawstwa pieniędzy podatników bądź niedotrzymywania warunków umów.
 4. Koniec z samowolą komorników i firm windykacyjnych.
 5. Przywrócenie Kolegiów ds. Wykroczeń w każdym powiecie, a docelowo w każdej gminie.
 6. Uproszczenie prawa, które obecnie w głównej mierze nie służy obywatelom, lecz prawnikom.
 7. Surowsze kary za morderstwa, zabójstwa, gwałty, kradzieże i pobicia.
 8. Reorganizacja wymiaru sprawiedliwości w celu ukrócenia nepotyzmu, wysokich kosztów utrzymania, korupcji, bałaganu spowodowanego nadmierną biurokracją, a tym samym też ukrócenie procederu przewlekania procesów sądowych.
 9. Konsultacje ze środowiskiem prawniczym w celu stworzenia instytucji Ławy Przysięgłych.
 10. Większe przywiązanie do logiki, moralności i interesu polskich obywateli oraz firm, a nie często niejednoznacznych, skomplikowanych i źle sformułowanych przepisów prawnych.
 11. Sumowanie wyroków.
 12. Surowe kary za tworzenie tzw. piramid finansowych, a także podwojenie obecnych wyroków dla urzędników państwowych skazanych za korupcję, defraudację bądź sabotaż.
 13. Surowe kary za używanie zwrotu: ,,polskie obozy koncentracyjne”, za negowanie ludobójstwa wołyńskiego i innych zbrodni dokonanych na Polakach.

 

Służba zdrowia

 

 1. Dążenie do zniesienia obecnego limitu zabiegów.
 2. Placówki służby zdrowia finansowane przez wojewódzkie centrale Ministerstwa Zdrowia, a co za tym idzie – likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Koniec z dalszą komercjalizacją służby zdrowia, z przemienianiem szpitali w przedsiębiorstwa nastawione na zysk, jak i z zatrudnianiem ogromnej części personelu na stanowiskach administracyjnych, gdy istnieją znaczące braki personelu medycznego.
 4. Bardzo surowe (ze specjalnie oddelegowanym do tego wydziałem CBA) zwalczanie wszelkich oszustw, korupcji, defraudacji pieniędzy publicznych  i procederu wyłudzania zwolnień lekarskich.
 5. Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i ukrócenie procederu korupcji, która skutkuje powiększaniem się kolejek oczekujących i wykorzystywaniem państwowego sprzętu w celach prywatnych.
 6. Jak największe ograniczenie biurokracji, mogące odciążyć lekarzy zajmujących się obecnie prowadzeniem dokumentacji nie-medycznej.
 7. Zwiększenie ilości etatów dla lekarzy i pielęgniarek, a także znaczny wzrost zarobków dla obu grup zawodowych.
 8. Surowsze przepisy dotyczące wpuszczania na rynek nowych leków i szczepionek.
 9. Upaństwowione ratownictwo medyczne.
 10. Przywrócenie wcześniejszego poziomu studiów medycznych, wraz z zakończeniem procesu skracania okresu nauki.
 11. Upowszechnianie programów zdrowotnych i sportowych.
 12. Wprowadzenie systemu elektronicznych recept i cyfryzacja placówek medycznych, wraz z zakończeniem procesu tworzenia ogólnokrajowego Rejestru Usług Medycznych i Elektronicznego Rekordu Pacjenta.
 13. Stworzenie nowego prawa regulującego kwestię zadłużania się placówek medycznych.
 14. Zniwelowanie różnic w poziomie kosztów ubezpieczenia oraz leczenia państwowego i prywatnego.
 15. Wspólne projekty samorządów i NFZ nad badaniem stanu zdrowotnego uczniów i nad profilaktyką np. dotyczącą próchnicy i otyłości.
 16. Zapewnienie odpowiednich standardów opieki zdrowotnej w każdej polskiej gminie, włącznie z opieką dentystyczną.

 

 

Edukacja i Nauka

 

 1. Reaktywacja części szkół i zwiększenie ilości etatów nauczycielskich, w celu utworzenia mniejszych grup uczniów.
 2. Egzaminy wstępne na wszystkie państwowe uczelnie wyższe, które jako jedyne posiadałby prawo do nazywania się ,,Uniwersytetami”.
 3. Wprowadzenie dobrowolnych egzaminów z każdego roku, przeznaczonych dla zdolnych uczniów gotowych opuścić dany szczebel edukacji.
 4. Nauka wyszukiwania, analizowania i krytykowania źródeł informacji, wprowadzona na wszystkich szczeblach edukacji średniej i wyższej.
 5. Stworzenie w ścisłej współpracy z pracodawcami i polskim przemysłem nowych kursów ukierunkowanych na szkolenie zawodowe.
 6. Stosowanie metody spiralnej, szczególnie przydatnej na szczeblu podstawowym oraz w nauce języków.
 7. Powrót do ćwiczeń pamięciowych.
 8. Korelacja przedmiotów.
 9. Powrót do lekcji ZPT i PO.
 10. Reorganizacja zajęć wychowania fizycznego, aby dawały one możliwość uczniom spróbowania sił w niemal każdej dyscyplinie sportowej i aby faktycznie dbały one o drastycznie pogarszającą się kondycję oraz zdrowie młodzieży.
 11. Większe wynagrodzenie dla nauczycieli oferujących dodatkowe zajęcia poza czasem lekcyjnym.
 12. Rozwój programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych.
 13. Rozwijanie umiejętności informatycznych i promowanie czytelnictwa.
 14. Zwiększenie roli rodziców w szkołach, wraz ze poszerzeniem ich uprawnień do kontroli procesu edukacji i wychowania.
 15. Dofinansowanie szkół w celu budowy i modernizacji: laboratoriów chemicznych, klas gimnastycznych, basenów, klas muzycznych, warsztatów ZPT i sal informatycznych, a także w celu zakupu szafek uczniowskich oraz urządzeń elektronicznych służących uczniom do nauki.
 16. Powrót do dawnej ilości godzin nauki przedmiotów ścisłych.
 17. Nietykalność cielesna nauczyciela chroniona identycznie jak nietykalność policjanta w trakcie służby.
 18. Nowy fundament edukacji: samodyscyplina, opanowanie, poświęcenie i odpowiedzialność.
 19. Odbiurokratyzowanie zawodu nauczyciela.
 20. Wszystkie podręczniki dostępne za darmo w wersjach cyfrowych.
 21. Zmiana wadliwego systemu finansowania instytutów i prac badawczo-rozwojowych.
 22. Znaczne wsparcie ze strony państwa za wszystkie udane projekty, wynalazki i patenty.
 23. Zawiązanie ścisłej współpracy między polskim przemysłem, a uczelniami.
 24. Większa ilość stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i studentów.
 25. Budowa nowoczesnych akademików studenckich.
 26. Koniec z uzależnianiem wysokości dotacji od ilości studentów w szkołach wyższych.
 27. Zmiana systemu zarządzania i strategii parków technologicznych, w celu przyciągnięcia do nich prawdziwych inwestorów.
 28. Wsparcie rządowe dla polskich laboratoriów, centrów badawczych i instytutów naukowych.

 

Infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza

 

 1. Zmodernizowanie trakcji kolejowej i zaniedbywanych dotychczas dworców.
 2. Uruchomienie na nowo połączeń kolejowych i autobusowych z miejscowościami, które dotknęły wcześniej ich likwidacje.
 3. Bez przystankowe pociągi najwyższej klasy kursujące z prędkością 160-200 km/h między wszystkimi stolicami wojewódzkimi.
 4. Integracja spółek kolejowych.
 5. Rozwój pozostałych połączeń kolejowych (w tym także towarowych), w celu odciążenia dróg i dania impulsu dla rozwoju najbiedniejszych regionów Polski.
 6. Skupienie uwagi na połączeniu kolejowym północy i południa, a także na zwiększeniu ilości eksploatowanych linii na wschodzie kraju.
 7. Darmowe autostrady i drogi ekspresowe dla wszystkich samochodów z polskimi numerami rejestracyjnymi.
 8. Narodowy Program Infrastruktury – pięcioletni program remontów dróg lokalnych, a także modernizacji autostrad, dróg ekspresowych, przystani rzecznych oraz lotnisk.
 9. Wsparcie dla projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

 

Gospodarka wodna, żegluga śródlądowa i rybołówstwo

 

 1. Przyjazny klimat pod modernizację już istniejących portów i stoczni, a także pod odbudowę części z tych dotychczas zlikwidowanych.
 2. Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz stworzenie nowych rowów nawadniająco-odwadniających.
 3. Naprawa oraz unowocześnienie uszkodzonych wałów, zdewastowanych portów i nieczynnych śluz.
 4. Podjęcie na nowo kwestii budowy zbiorników retencyjnych i poprawy stanu żeglugowego oraz ekologicznego polskich rzek.
 5. Stworzenie przedsiębiorstwa rybactwa śródlądowego przy Ministerstwie Gospodarki.
 6. Budowa nowych stoczni rzecznych i przystani pasażerskich.
 7. Wodociągi mogące być jedynie własnością Spółek Skarbu Państwa bądź samorządów.

 

Polityka społeczna, mieszkaniowa i rodzinna 

 

 1. Nowe ulgi podatkowe dla rodzin: 20%  od pierwszego dziecka, 40% od drugiego i całkowite zwolnienie z PIT dla osób posiadających minimum troje dzieci.
 2. Darmowe obiady w szkołach dla wszystkich dzieci i polepszanie jakości wyżywienia w szkołach oraz przedszkolach.
 3. Darmowe usługi lekarskie i dentystyczne do 18-tego roku życia.
 4. Darmowe leki dla dzieci do 15-tego roku życia.
 5. Narodowy Program Mieszkaniowy, mający na celu zwiększenie ilości tanich mieszkań dla rodzin z dziećmi, emerytów i studentów.
 6. 15-procentowa zniżka na czynsz dla rodzin z przynajmniej dwójką dzieci w wieku do 18 lat, opłacana w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.
 7. Zakaz eksmisji bez wcześniejszego udostępnienia lokali zastępczych o odpowiednim standardzie.
 8. Zwiększona ilość refundowanych leków dla osób niepełnosprawnych.
 9. Ostateczne zakończenie kwestii własnościowych w celu uniemożliwienia dalszego przejmowania nieruchomości przez oszustów i mafie reprywatyzacyjne.
 10. Spłata przez państwo odsetek od kredytów mieszkaniowych dla mieszkających razem małżeństw z dziećmi, w przypadku gdy oboje rodziców nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.
 11. Koniec z dyskryminacją i eksmisjami działkowców.
 12. Podwyższenie rent o 20%.
 13. Budowa nowych państwowych przedszkoli i żłobków.
 14. Wydłużony urlop macierzyński na równych zasadach dla obojga rodziców, w wysokości odpowiadającej ostatniej pensji.
 15. Zwiększenie o 50% becikowego.

 

Sprawy zagraniczne 

 

 1. Dalsze prowadzenie repatriacji Polaków ze Wschodu.
 2. Nawiązanie szerszej współpracy gospodarczej, handlowej i militarnej z krajami Grupy Wyszehradzkiej.
 3. Większa współpraca z Inicjatywą Środkowoeuropejską, Radą Państw Morza Bałtyckiego, grupą G6 oraz ponowienie corocznych spotkań Trójkąta Kalingradzkiego.
 4. Poprawa tragicznie zaniedbanych, a nawet celowo do tej pory niszczonych stosunków z Białorusią.
 5. Nieangażowanie militarne Polski w konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
 6. Twarda negocjacja warunków finansowych, prawnych i rolnych z Unią Europejską.
 7. Wzajemność w relacjach z mocarstwami takimi jak USA i Rosja, a także w kontaktach z Ukrainą i Litwą.
 8. Nawiązanie silniejszej współpracy z Chinami i Indiami.
 9. Sprzeciw wobec przyjęcia Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTiP).
 10. Nawiązanie bliższej współpracy z krajami bałkańskimi i skandynawskimi.
 11. Współpraca z Litwą, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Grecją w celu stworzenia oraz dalszego rozwoju Via Carpatia.
 12. Brak zgody na dyskryminację mniejszości polskiej na terenie jakiegokolwiek kraju, jak i ostre reakcje polskiego MSZ na wszelkie przejawy rasizmu oraz ksenofobii wobec Polaków.
 13. Coroczny Kongres dla wszystkich organizacji polonijnych na świecie, pozwalający na pogłębianie współpracy i kontaktów polskiego rządu z obywatelami mieszkającymi poza granicami kraju.
 14. Bezwzględna zasada udzielania wszelkiej pomocy Polakom poza granicami kraju, gdy ich zdrowie bądź życie jest zagrożone, a udzielenie takowej pomocy jest możliwe.
 15. Otworzenie polskich ambasad i konsulatów na potrzeby i problemy do tej pory często ignorowanych Polaków poza granicami Ojczyzny.

 

Obrona narodowa 

 

 1. Reorganizacja Obrony Terytorialnej, mająca na celu stworzenie z niej organizacji masowej, działającej na terenie całego kraju, a także pozostającej w ścisłej współpracy z armią zawodową, bez osobnego dowództwa.
 2. Rozwój wyższego szkolnictwa wojskowego i stworzenie korpusów kadetów dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.
 3. Odbudowa zaniedbanej wojskowej służby zdrowia.
 4. Narodowy Program Zbrojeniowy, który przez minimum pięć lat miałby między innymi na celu: modernizację polskiego przemysłu zbrojeniowego, remonty i unowocześnianie baz oraz lotnisk wojskowych, zakup nowego sprzętu osobistego dla żołnierzy zawodowych i rezerwistów, zwiększenie zapasów oraz rezerw, zakup nowoczesnych radarów, reorganizację logistyki itp.
 5. Ścisła współpraca pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym, a instytutami badań innowacyjnych.
 6. Poligony i wszelkie obiekty wojskowe ochraniane przez wojsko, a nie przez prywatne firmy ochroniarskie.
 7. Ponowne rozpatrzenie zadań i strategii Wojska Polskiego.
 8. Niwelacja ogromnej różnicy między ilością szeregowych żołnierzy i oficerów.
 9. Odciągnięcie większej części żołnierzy od biurek i pracy urzędniczej.
 10. Uniemożliwienie całkowitego uchylania się od obowiązku brania udziału w ćwiczeniach.
 11. Nowa doktryna bezpieczeństwa cybernetycznego.
 12. Pierwszeństwo zakupu polskiego sprzętu wojskowego we wszystkich przetargach, gdy sprzęt ten spełnia postawione wcześniej warunki.
 13. Stworzenie nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, nowych pułków artylerii i rakietowej obrony wybrzeża.
 14. Nowe przetargi na sprzęt dla Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych; między innymi na nowe śmigłowce, myśliwce i Bojowe Wozy Piechoty.
 15. Nawiązanie współpracy ze Szwecją, Danią, Czechami, Francją, Indiami i Koreą Południową w celu stworzenia wspólnych projektów wojskowych.
 16. Bliższa współpraca z krajami skandynawskimi przy modernizacji polskiej floty.
 17. Wraz z likwidacją przywilejów emerytalnych, zwiększenie wynagrodzenia i wprowadzenie przywilejów mieszkaniowych dla wszystkich żołnierzy.

 

Kultura, dziedzictwo narodowe i media

 

 1. Odpolitycznienie Instytutu Pamięci Narodowej.
 2. Zmniejszenie podatku VAT na książki.
 3. Zapewnienie osobom pracującym w kulturze sprawiedliwego systemu ubezpieczeniowego i emerytalnego.
 4. Szerszy zakres ochronny zabytków, wraz ze zwiększeniem funduszy na ten cel.
 5. Darmowe bilety do wszystkich teatrów oraz muzeów dla młodzieży oraz studentów.
 6. Większe wsparcie finansowe dla teatrów, opery i filharmonii.
 7. Promowanie wysokiej kultury w telewizji i w przestrzeni publicznej.
 8. Prowadzenie przez placówki dyplomatyczne szerszej promocji polskich produkcji artystycznych np. filmów, książek czy wystaw poza granicami kraju.
 9. Objęcie ochroną, konserwacja i odnowienie zabytków polskiej kultury na Kresach.
 10. Równomierne rozłożenie dotacji na rzecz mediów prywatnych, bez względu na profil danej telewizji, radia bądź gazety.
 11. Weryfikacja środków przeznaczanych dotychczas na mniejszości narodowe, które trafiały np. do organizacji nieuznającej jednego z największych ludobójstw na Polakach XX-tego wieku.
 12. Zwiększenie zakresu pomocy dla mniejszości takich jak np. Serbołużyczanie i Łemkowie.
 13. Likwidacja abonamentu RTV.
 14. Urealnienie prawa autorskiego.
 15. Dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich produkcji filmowych.
 16. Większe wsparcie dla polskich wydawnictw i pisarzy.
 17. Powstrzymanie trwającej likwidacji bibliotek.

 

Ochrona środowiska i leśnictwo 

 

 1. Surowe kary za zanieczyszczanie oraz dewastację przyrody tak jak np. wyrzucanie śmieci do lasów, wylewanie ścieków do rzek, nielegalne wycinki drzew, czy nielegalny odstrzał zwierząt.
 2. Do 6 lat więzienia za szczególne znęcanie się nad zwierzętami.
 3. Do 12 lat więzienia za zabijanie przedstawicieli chronionych gatunków.
 4. Nowe zarządzenie w celu zapewnienia odnawialności zasobów naturalnych kraju.
 5. Zniesienie wszelkich koncesji dla zagranicznych firm na wydobycie gazu łupkowego oraz ropy.
 6. Program zaleśniania kraju: ,,Las 2040”.
 7. Zwiększenie wydatków na ochronę Parków Krajobrazowych.
 8. Poszerzenie zakresu ochrony flory i fauny Bałtyku w ramach współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku.
 9. Zwiększenie ilości terenów zielonych w dużych aglomeracjach miejskich.
 10. Wykorzystywanie wyrzucanego jedzenia w celu wytwarzania energii elektrycznej i produkcji nawozów naturalnych.
 11. Finansowe kary dla sklepów i magazynów wyrzucających żywność zdatną do spożycia.
 12. Odpolitycznienie Agencji Ochrony Środowiska.
 13. Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych.
 14. Walka z mafią śmieciową.
 15. Wszczęcie surowszej ochrony nad Parkami Krajobrazowymi i Parkami Narodowymi.
 16. Powołanie Komisji w celu stworzenia strategii działania dla realnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
 17. Objęcie większych terenów lasu pierwotnego Białowieży obszarem ochronnym.

 

Rolnictwo 

 

 1. Stworzenie Funduszu Rozwoju Rolnictwa, mającego na celu wspieranie ekologii w rolnictwie, rodzinnych gospodarstw rolnych i sklepów oferujących regionalne produkty.
 2. Wspieranie spółdzielczości rolniczej.
 3. Zwiększenie o 1/4 wysokości dopłat rolniczych.
 4. Preferencje, ulgi i większe dofinansowania dla ekologicznych gospodarstw rolnych.
 5. Ochrona polskiej ziemi nie przed polskim rolnikiem, a przed zagranicznymi ,,slupami”.
 6. Likwidacja biurokracji, krępujących przepisów i nierealnych wymogów, zawyżających sztucznie koszta produkcji żywności, wspierających jedynie duże gospodarstwa rolne albo mających na celu odciąganie rolników od pracy w roli.
 7. Możliwość bezpośredniego kupna żywności u każdego rolnika.
 8. Przywrócenie Małego Ruchu Granicznego z Obwodem Kalingradzkim.
 9. Nowy program emerytalny i ubezpieczeniowy w KRUS.
 10. Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa dla rozwoju i modernizacji polskiego przemysłu spożywczego: zakładów przetwórstwa, mleczarni, piekarni, cukrowni itp. oferujących produkty z nowym certyfikatem jakości.
 11. Ograniczenie rozrostu przemysłowej hodowli zwierząt, a także surowsze prawo wobec wszelkiej maści obecnych w żywności pestycydów, hormonów czy antybiotyków.
 12. Zniesienie VAT na nieprzetworzone produkty żywnościowe, a także inne prawne i podatkowe preferencje dla żywności ekologicznej.
 13. Rolnictwo ekologiczne jako jeden z głównych kierunków nauczania na uczelniach rolniczych.
 14. Całkowity zakaz uboju rytualnego.
 15. Całkowity zakaz Żywności Genetycznie Modyfikowanej (GMO).
 16. Całkowity zakaz stosowania roundupu i neonikotynoidów.
 17. Państwowe wsparcie dla pszczelarzy i bartników.

 

Energetyka

 

 1. Stworzenie nowej polityki energetycznej, która pozwoliłaby Polsce wykorzystywać wszystkie możliwe źródła energii i zapewniłaby jednocześnie wzrost znaczenia źródeł odnawialnych (OTE).
 2. Wykorzystywanie energii z węgla z pomocą technik przyjaznych dla środowiska naturalnego i wytwarzanie z niego paliw oraz benzyn.
 3. Wykorzystanie na większą skalę w Polsce potencjału płynącego z energii geotermalnej.
 4. Gruntowna modernizacja polskiej infrastruktury energetycznej, jak i budowa nowych obiektów umożliwiających zastosowanie najnowocześniejszych technologii.
 5. Brak zgody na import surowców z krajów Zatoki Perskiej.
 6. Zmiany w prawie zagospodarowania przestrzennego, zakazujące umiejscawiania farm wiatrowych w tak bliskiej odległości miejsc zamieszkanych jak ma to miejsce obecnie.
 7. Zawiązanie szerszej współpracy energetycznej z Norwegią, Danią i krajami Grupy Wyszehradzkiej.
 8. Integracja branży wydobywczej i branży energetycznej.
 9. Likwidacja znacznej części ogniw pośrednich, zawyżających obecnie ceny węgla.

 

Robert Grünholz

Reklamy

Jedna myśl na temat “Osobisty program (nie)wyborczy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s